PUTİN YARGILANMAYA ÇALIŞILIYOR: PEKİ YA BATININ SUÇLULARI?

PUTİN YARGILANMAYA ÇALIŞILIYOR: PEKİ YA BATININ SUÇLULARI?

Fıkrasında da bilinçli/şuurlu taksire yer verildiğinden, teorik ve pratik açıdan bilinçli taksir ve olası kast tartışmasını yapmak zorunluluğu doğmuştur. İrtikap” başlıklı TCK m.250/1’de icbar suretiyle irtikap suçu; “Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamu görevlisi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kamu görevlisinin haksız tutum ve davranışları karşısında, kişinin haklı bir işinin gereği gibi, hiç veya en azından vaktinde görülmeyeceği endişesiyle, kendisini mecbur hissederek, kamu görevlisine veya yönlendireceği kişiye menfaat temin etmiş olması halinde, icbarın varlığı kabul edilir.” olarak tanımlanmıştır. Maddesinde de özel belgede sahtecilik suçları düzenlenmiştir. Her iki suç yönünden kanun koyucu; sahtecilik suçunun maddi unsuru olarak aldatacak şekilde ibaresine yer vererek, belgenin iğfal, yani aldatma kabiliyetinin olup olmadığının hakim tarafından incelenip tespit edilmesini aramıştır. Burada belgenin sahteliği iddiası ile ilgili bilirkişi incelemesine tabi tutulması başka, sahte belgenin aldatma yeteneğine sahip olup olmadığı ile ilgili hakim tarafından çıplak gözle inceleme yapılarak, bunun tutanak altına alınması başkadır. Sahte bir belgenin iğfal kabiliyetine sahip olup olmadığına dair inceleme, bir maddi vaka incelemesi olarak ilk derece veya istinaf mahkemeleri tarafından yapılmalıdır. Sahte belgenin aldatıcılık kabiliyeti ile ilgili inceleme yapılmadığı takdirde; suçun sübutu ile ilgili değil de, unsuru yönünden bir eksiklik ortaya çıkacaktır. Bu eksikliğin temyiz mercii olan Yargıtay tarafından giderilmemesi gerekir. Temyiz mercii sıfatı ile Yargıtay; sahte bir belgenin iğfal kabiliyetini haiz olup olmadığı ile ilgili incelemenin hakim tarafından yapılıp yapılmadığını tespiti durumda, bu eksikliği kendisi inceleme yapmak suretiyle tamamlamamalı, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 288. Fıkrasında bir temyiz nedeni olarak gösterilen bir hukuk kuralının uygulanmaması sebebiyle bozup dosyayı ilgili yargı merciine göndermelidir.

Fransa’nın ve Fransız Milletinin iyiliği için, bu zor yol tercih edilmeli idi. Sonuçta Robespierre’nin istediği oldu ve Kral, kendisini suçlayan iddianameye karşı yargılanmadan ve savunmasını yapamadan öldürüldü. Ne var ki; Fransa’nın ve Fransız Milletinin iyiliği için bunu isteyen Robespierre de bir sene sonra aynı akıbete uğramaktan, kendisini savunamadan ve yargılanmadan giyotinle idam edilmekten kurtulamadı. Bu yazımızda; tek veya belirleyici delilin tanık beyanı olduğu durumlarda adil/dürüst yargılanma hakkı kapsamında korunan tanık sorgulama hakkına ilişkin riayet edilmesi gereken usuli güvenceler, mahkeme kararları çerçevesinde incelenecektir. Bu çalışmada; şüphe kavramının ceza yargılamasında anlamına ve kapsamına değinilerek, Cumhuriyet savcısının, iddianame düzenleyip soruşturma aşamasını sona erdirebilmesi için, şüphelinin isnad edilen suçu işlediğine dair şüphenin, yeterli şüphe seviyesine ulaşması şartından ne anlaşılması gerektiği değerlendirilecektir. Aşağıda, Altılı Masa olarak bilinen ve altı siyasi partiden oluşan siyasi partilerin birlikte yaptığı çalışmalar sonucunda hazırlayıp kamuoyuna sunduğu bir kısım değişiklik önerilerine yer verilecektir.

13 Aralık’ta parlamento, HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’i meclisteki bir oturum sırasında kendisini “Kürdistan’dan gelen bir temsilci”olarak nitelendirmesi sebebiyle iki genel kurul toplantısına katılmaktan men etti. Hükümet yetkililerine göre, 2016 darbe girişiminden bu yana hükümet toplam değeri yaklaşık 46 milyar lira (12 milyar ABD Doları) olarak hesaplanan yaklaşık 1.000 işletmeye el koydu. İHD, yılın ilk 11 ayında hükümetin,kapatılan 180’den fazla medya şirketinin varlıklarına el koyduğunu bildirdi. Eylül ayında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 21 medya şirketinin varlıklarını satacağını açıkladı. Kanunlara göre masumiyet karinesi tesis edilmekte ve sanıklara duruşmalarında bulunma hakkı tanınmaktadır; ancak bir dizi yüksek profilli davada sanıklar,  duruşmalarda fiziken hazır bulunmak yerine sayısı giderek artan şekildehapishaneden video bağlantısı yoluyla katıldı. Hâkimler, kovuşturma aşamasında avukatların müvekkillerinin dosyalarına erişimini kısıtlayabilir. Basına yansıyan haberlere göre, zorunlu askerlik hizmetini gerçekleştiren bazı askerler, zaman zaman intihar ile sonuçlanan kabul sınamalarına, fiziksel tacize ve işkenceye maruz kaldı. Atatürk ölümüne kadar tarih çalışmalarıyla yakından ilgilendi.

  • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda; Kanunda gösterilen sürelerin geçmesiyle, birisi suç ile buna bağlı davanın takibini ve diğeri de cezanın infazını düşüren iki zamanaşımı türü öngörülmüş olup, bu iki müessese TCK m.66 ila m.72’de düzenlenmiştir.
  • Bu özelliklerden bir tanesinin eksik olduğu nesiller yetişmesi halinde, ülkemize yarardan çok zarar geleceğini yakın tarihimizde örnekleriyle ve acı tecrübeleriyle hep birlikte müşahede ettik.
  • BTK ayrıca “sakıncalı içeriğin” kaldırılmasını ve Wikipedia’nın ülkede bir ofis açmasını talep etti.
  • Yaptığı açış konuşmasında içinde bulunulan durumu ana çizgileriyle özetleyerek millî şûra diye andığı bir ulusal meclisin toplanmasının ve millî iradeye dayalı sorumlu bir hükümetin kurulmasının zorunlu olduğunu savundu.

Sivil Toplum Kuruluşlarının bulundukları illerdeki kamu kurumları, özel sektör ve üniversiteler ile işbirliklerinin ve ortak faaliyetlerinin artırılmasını destekleyeceğiz. Adalar Denizi’nde Türkiye’ye ait olan adalar üzerindeki fiili işgale son verilmesi ve statüleri anlaşmalarla belirlenmiş olan adaların silahsızlandırılması konusunda gerekli adımların atılması sağlanacaktır. Dünyada yaşanmakta olan hızlı gelişmeler ve değişimler Türkiye’nin dış politikada yeniden önemli ve etkin adımlar atmasını gerekli kılmaktadır. Özellikle milli çıkarlarımızı gerekli kılan konularda avantaj sağlayıcı, sorun çözücü ve geliştirici araçların artırılması ve etkin hale getirilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır. Yeniden Refah iktidarında hem ünivermostbet gerçekten bilim üretir hale getirecek, hem de ortaöğretimden başlamak üzere mesleki ve teknik eğitime yöneleceğiz. Bu amaçla üniversitelerde meslek derslerinin devamı niteliğinde Teknoloji Fakültelerinin ve Devlet Planlama Teşkilatı’na benzer bir işlevi eğitim-öğretim için gerçekleştirecek bir mesleki planlama teşkilatı kuracağız. Bu teşkilatın üniversitelerdeki bölüm kontenjanlarını belirlemek başta olmak üzere, ortaokul ve liselerdeki mesleki eğitim planlamasını yapmasını sağlayacağız. Ülkemiz ve dünya gerçeklerine göre üniversitelerimizde bölümlerini revize edecek ve ihtiyaç planlaması çerçevesinde öğrenci kontenjanlarını yeniden belirleyeceğiz. Ayrıca öğretim üyeleri ile öğrencilerin birlikte çalışma olanaklarının artırmak, stajları zorunlu hale getirmek, staj maliyetlerinin kamu finansmanı ile desteklenmesi gibi uygulamaları geliştirerek ve yaygınlaştırarak üniversiteli geçlerimizin daha kaliteli bir öğrenim görmesini sağlayacak ve iş hayatı ile daha genç yaşta buluşmalarının önünü açacağız. Üniversite öğrencilerinin öğrenim imkânları ile burs ve barınma desteklerinde artış yapacağız.

AİHM, Şenay Aksoy (Eroğlu) / Türkiye davasında[687] da AYİM’deki askeri hakim ve subay üyelerin hakim teminatı bakımından yeterli teminata sahip olduğunu, mahkemenin bağısız ve tarafsız bir görünüm sergilediğini tekrar etmiştir. Adil yargılanma hakkının gerçekleşmesinin için yargılama yapan yerin kanunla kurulan bir mahkeme olması tek başına yeterli değildir. Bu mahkemenin bağımsız ve tarafsız bir mahkeme olması gerekmektedir. İtiraz, hükmü veren Disiplin mahkemesinin teşkilatında kurulduğu komutana veya askeri kurum amirine yapılır. İtiraz sebepleri yazılı olarak verilebileceği gibi sanığın en yakın amirine yapılacak beyan üzerine düzenlenecek bir tutanak şeklinde de olabilir.

Çünkü cezanın verildiği, tebliğ edildiği ve kesinleştiği tarihler farklı olduğundan, hangisinin esas alınacağı önemlidir. Bu konuda genellikle kabul edilen önceki cezanın kesinleştiği tarihin esas alınmasıdır[403]. Ancak, disiplin cezalarında kesinleşme adli cezaların kesinleşmesinden farklıdır. Bu durumda disiplin cezasının kesinleşmesi, itiraz sürecinden geçmiş olması şeklinde anlaşılırsa sorunlar çıkaracağından uygulama imkânı olmayacaktır[404]. Fıkrasında; “Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir” hükmüne yer verilmiştir.

Basına yansıyan haberlerde, aynı zamanda terörle ilintili suçlardan dolayı cezaevlerinde bulunan kişilerin ziyaretçilerinin de ceza infaz memurlarınca uygulanan, ailelere kısıtlı erişim, çıplak arama ve insanlık onurunu küçük düşürücü muameleleri de kapsayan diğer istismar türleriyle karşılaştığı öne sürüldü. Adil yargılanma hakkı anayasal bir teminat olmakla birlikte, barolar ve hak savunuculuğu yapan gruplar, yürütmenin yargı üzerindeki artan müdahalesi ve hükümetin olağanüstü hâl kapsamında atmış olduğu adımların söz konusu hakkı tehlikeye soktuğunu belirtti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) gözaltı merkezi koşullarının değişiklik gösterdiğini ve çoğu zaman da kısıtlı fiziksel kapasite ve artan yönlendirmeler sebebiyle zorluklar yaşandığını belirtti. Mülteciler konusuna odaklanan insan hakları grupları, gözaltı ve geri gönderme merkezlerinde tutulan göçmenlerin aile üyeleri ve avukatları dâhil olmak üzere dış dünya ile iletişimlerinin yetkililer tarafından engellendiğini ve dolayısıyla bir cezasızlık durumunun ve zorla geri gönderilme ihtimalinin ortaya çıktığını öne sürdü. Başsavcılar, özellikle de geniş kapsamlı terörle mücadele kanunu çerçevesinde, kamu güvenliğine karşı tehdit oluşturduğu yönünde kanaat getirdikleri mahkûmları, ağır hastalık durumunu gösteren tıbbi raporlara rağmen, duruşma öncesinde tutuklama konusunda takdir yetkisine sahiptir. İnsan hakları örgütleri, mahkûmların çoğunlukla içme suyu, yeterli ısıtma, havalandırma ve aydınlatmaya sahip olmayan koşullarda kaldığını öne sürdü. Örneğin, 61 yaşındaki Kamil Üngüt, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki hapishanede 5 Temmuz günü hayatını kaybetti. Basında yer alan haberler, Üngüt’ün ölümünü cezaevindeki kabalığa ve yüksek sıcaklara bağladı. İHD, eski bir polis memurundan, Gülen hareketine bağlı olmakla suçlanan kendisinin ve diğer kişilerin, Nisan ayında polis tarafından gözaltında tutuldukları sırada işkence gördüğünü iddia eden güvenilir bir şikâyet aldığını bildirdi. İHD, bildirilen bu eylemlerin yerini veya güvenlik endişeleri nedeniyle isminin gizli kalmasını isteyen mağdurun adını belirtmedi.

Öğrenci başına, Almanya’nın 111 kat, İtalyanın 360 kat Türkiye’den dahafazla kaynak ayırdığı göz önünde bulundurulursa, durumun vahameti daha iyianlaşılır. Ülke genelinde böyle olan bu tablonun, doğu ve güneydoğuya yansımasıise, çok daha vahimdir. Bölgede, hâlâ, öğretmensizlik, güvenlik, bakımsızlık vebenzeri sebeplerden dolayı kapalı okulların bulunduğu, özellikle kırsal kesimdeokulların büyük çapta çağdaş standartlara kesinlikle uymadığı, bilinen birgerçektir. Değerli milletvekilleri, anayasal ve hukukî bir yönetim biçimi olanolağanüstü hal, ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki bazı illerdeterör olaylarının artması nedeniyle, şartların zorlaması sonucu uygulanmayabaşlanmış, ilan edilme sebebi ortadan kalkmadığı için, Yüce Meclisin kararıylabugüne kadar devam ettirilmiştir. Kuveyt Savaşından sonra, uzunca birsüre geçmesine rağmen, Irak’ta olduğu söylenen kitle imha silahlarının denetimihenüz sonuçlandırılamamış ve devam etmektedir. Kuzeyden Keşif Harekâtı,Türkiye’nin denetimindedir, tamamıyla Türkiye’nin kontrolünde gerçekleşen birharekâttır; bunu ifade etmek istiyorum. Türkiye’nin belirlediği ilke vekurallar içinde, Kuzeyden Keşif Harekâtı, kurallar ve ilkeler belgesiçerçevesinde kuzeyden keşif harekâtı görevini yapmaktadır.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies